Phào V dương

30*30*3000mm

Phào V âm

25*10*3000mm

Phào cân 35

35*18.5*3000mm

Phào hộp

60*30*3000mm

Phào cân 60

60*28*3000mm

Phào vân vị nhỏ 90

90*30*3000mm

Phào cổ trần 100

100*26*3000

Phào cổ trần 135

135*33*3000mm

Phào chân tường 100

100*15*3000mm

Phào chân tường 150

150*20*3000mm

Phào phân vị to 45

45*20*3000mm

Phào phân vị to 60

60*23.5*3000mm

Phào phân vị to 80

80*29*3000mm

Phào góc vuông

48*50*3000mm